ศึกษาดูงานการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ต้นแบบ

IMG_2550สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ต้นแบบ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม

Advertisements
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

IMG_2213

21 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ทำการตรวจประเมินและการให้คะแนนหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

พจสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส ซึ่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติที่บ่อนทำลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ

07(8)เจตนารมณ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 1) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้หรือได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของรัฐ เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 2)เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่หากเปิดเผยและจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน 3)เพื่อคุ้มครองการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ

 

โพสท์ใน ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

01พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หรือกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการได้กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติอยู่หลายประการ อาทิ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร(การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 ไปจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตามที่ข้อเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา 11) การมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น