คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2015

ศึกษาดูงานการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ต้นแบบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ต้นแบบ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

21 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ทำการตรวจประเมินและการให้คะแนนหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

โพสท์ใน ประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น